ad
Juridiskā palīdzība autovadītājiem
OCTA apdrošināšana praksē
SākumlapaApdrošināšana › OCTA apdrošināšana praksē

OCTA apdrošināšana praksē


Kādi ir transportlīdzekļa vadītāja pienākumi?

Transportlīdzekļa vadītājs pēc citas CSNg iesaistītās personas pieprasījuma sniedz nepieciešamo informāciju par apdrošināšanas līgumu un apdrošinātāju, ar kuru noslēgts apdrošināšanas līgums.

Personai, kura pretendē saņemt apdrošināšanas atlīdzību, tiklīdz tas ir iespējams, jāiesniedz apdrošinātājam iesniegums par apdrošināšanas gadījumu un jāvienojas par zaudējumu atlīdzināšanas veidu. Saskaņotais paziņojums vainīgajai pusei jāiesniedz savam apdrošinātājam ne vēlāk kā 10 dienu laikā. Cietusī puse pieteikumu par CSNg radītajiem zaudējumiem iesniedz vainīgā transportlīdzekļa apdrošinātājam.

Ja nav zināms zaudējumus nodarījušā transportlīdzekļa īpašnieka OCTA apdrošinātājs vai tāda nav, cietušajam jāvēršas LTAB, kas norādīs, pie kā tālāk vērsties. Izbraucot ārpus Latvijas Republikas teritorijas, transportlīdzekļa vadītājam jābūt līdzi transportlīdzekļa īpašnieka OCTA polisei.

Transportlīdzekļa vadītājam nepieciešams fiksēt ceļu satiksmes negadījuma apstākļus, saglabāt un uzrādīt bojāto mantu tādā stāvoklī, kādā tā bija pēc ceļu satiksmes negadījuma (apdrošinātājam bojātā manta jāapskata 5 dienu laikā), informēt zaudējumus nodarījušā transportlīdzekļa OCTAs apdrošinātāju par CSNg, pievienojot saskaņoto paziņojumu, ja tāds sastādīts. Ja transportlīdzekļa vadītājs nav paziņojis par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos, tad tas jāizdara transportlīdzekļa īpašniekam.

Jaunievedums vienkāršākai apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai ir tiešā zaudējumu regulēšana. Tā pamatā izpaužas tādā veidā, ka apdrošinātāji ir vienojušies, ka CSNg zaudējumus cietušajai personai apdrošināšanas atlīdzību izmaksā viņas OCTA apdrošinātājs, tādējādi cietušajam aiztaupot iešanu pie pretējās puses un sev svešā apdrošinātāja.

 

Cik ilgā laikā var iesniegt pieteikumu apdrošinātājam?

Personai, kura pretendē saņemt apdrošināšanas atlīdzību par tās mantai nodarīto zaudējumu, prasība pret apdrošinātāju vai LTAB jāceļ gada laikā no apdrošināšanas gadījuma (CSNg) brīža; pretendējot uz apdrošināšanas atlīdzību par nodarīto veselības kaitējumu, prasība jāceļ 3 gadu laikā no apdrošināšanas gadījuma iestāšanās.

 

Cik ilgā laikā apdrošinātājam jāpieņem lēmums par apdrošināšanas atlīdzības izmaksāšanu?

Ja CSNg zaudējumu nodarījušās personas vaina ir noskaidrota vai ir zināma CSNg zaudējumu nodarījusī persona un nodarītie zaudējumi ir aprēķināmi, 3 mēnešu laikā no rakstveida pieteikuma saņemšanas dienas par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas, apdrošinātājs vai LTAB pieņem lēmumu par apdrošināšanas atlīdzības izmaksu. Ja apdrošināšanas atlīdzību neizmaksā iepriekš minētajā termiņā, apdrošinātājs vai LTAB maksā personai 0,1 % no neizmaksātās apdrošināšanas atlīdzības par katru nokavējuma dienu.

 

Cik ilgā laikā jāizmaksā apdrošināšanas atlīdzība?

Apdrošināšanas atlīdzība jāizmaksā 5 dienu laikā kopš pieņemts lēmums par tās izmaksu. Ja šo termiņu neievēro, apdrošinātājs vai LTAB papildus apdrošināšanas atlīdzībai maksā 12% gadā no izmaksājamās apdrošināšanas atlīdzības.

 

Kas ir regresa prasība un kādos gadījumos to var celt?

Apdrošinātājs vai LTAB, kas ir izmaksājis apdrošināšanas atlīdzību, izmaksātās summas apmērā tikai likumā precīzi noteiktos gadījumos var celt prasību par šo zaudējumu atlīdzināšanu pret personu, kas ir atbildīga par zaudējumiem. To var darīt tādos gadījumos, piemēram, ja transportlīdzeklis vadīts bez vadīšanas tiesībām vai apreibinošo vielu iespaidā. Jāatceras, ka papildus tradicionālajiem iemesliem ir parādījies jauns pamats regresa prasībai - transportlīdzeklis atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem laikposmā no 1.decembra līdz 1.martam nav bijis aprīkots ar riepām, kas paredzētas braukšanai ziemas apstākļos, un CSNg nodarītajam zaudējumam ir cēlonisks sakars ar minēto pārkāpumu.

 

E.Džeriņš, mag.iur.

M.Egle, bac.iur.

Pirmā vieta žurnāla „Jurista Vārds” pētniecisko darbu konkursa civiltiesību sekcijā par darbu „Problemātika saistībā ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksu sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšanā”.

 


[31.10.2013]
ad
Sodi un punkti